Μάθημα#5: Αφαίρεση

Το προηγούμενο κεφάλαιο έδειξε την αποσυνθετική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, σύμφωνα με την οποία ένα μεγάλο, σύνθετο πρόβλημα χωρίζεται σε μικρότερα, απλούστερα υποπροβλήματα. Το κίνητρο πίσω από αυτό είναι ότι η επίλυση μιας σειράς απλών προβλημάτων είναι ευκολότερη από την προσπάθεια αντιμετώπισης ενός μεγάλου πολύπλοκου.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *